సేంద్రియ కూరగాయల సాగు

Post by ramoo 0 Comments

100.00

Description

సేంద్రియ కూరగాయల సాగు పద్దతులు, సరైన రకాలు, నెల యాజమాన్యం, పురుగులు తెగుళ్ల నివారణ

రచన

డా. రాజశేఖర్

శ్రీ. చంద్ర శేఖర్

డా. రాధ రాణి

డా. రామాంజనేయులు

Leave a Reply